Ochrana osobních údajů

Politika GDPR v PDF.

Patříme k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice. Své bohaté odborné zkušenosti společnost získala během 90leté existence.

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti realizace staveb napříč odvětvími jsme schopni nabídnout realizaci investičních záměrů formou dodávky na klíč, tj. od zpracování projektové dokumentace, přes zajištění všech inženýrských činností až po realizaci stavby a jejího uvedení do provozu.

Disponujeme řadou odborníků s dlouholetou zkušeností ve všech potřebných profesích, což vytváří ideální prostředí pro zachování návaznosti mezi zpracováním projektové dokumentace a samotnou realizací.

Výsledkem komplexnosti nabízených činností je optimalizace investičního záměru již v projektové fázi, čímž je zajištěno adekvátní využití investičních prostředků investora a garantováno dosažení
odpovídajících provozních nákladů.

V rámci oblasti ochrany osobních údajů zpracováváme různé druhy osobních údajů –zaměstnanců, obchodních partnerů nebo dalších osob.

Závazně tedy platí i pro nás Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytovat zaměstnancům, obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití.

 

Přijali jsme následující vizi:

Společnost CENTROPROJECT GROUP je zárukou bezpečí osobních údajů našich zaměstnanců i všech našich partnerů.

Tuto vizi naplníme soustředěním se na následující opatření:

1. Systém managementu bezpečnosti osobních údajů.
GDPR zavádíme jako ucelený systém s provázanými řídicími dokumenty (politika, směrnice, návody) a záznamy.

2. Zaměstnanci.
O našich zaměstnancích vedeme jen nutné záznamy pro výkon personální a mzdové agendy. Zaměstnanci vědí, které informace shromažďujeme, a pokud je to třeba, vyjadřují s tím souhlas.

3. Obchodní partneři a další osoby.
O konkrétních osobách obchodních partnerů a dalších shromažďujeme jen záznamy nutné pro příslušnou činnost (nákup, prodej, poradenství, kontrolní činnost atd.). Partnery upozorňujeme, že dodržujeme pravidla GDPR a vyžadujeme totéž od nich.

4. Softwarové produkty evidující osobní údaje.
Posuzujeme využívané i nové softwarové produkty z pohledu evidence osobních údajů. Požadujeme od dodavatelů podporu a garanci plnění požadavků GDPR při jejich využívání včetně funkcí pro plnění práv subjektů (výmaz dat, anonymizace dat apod.).

Tato Politika GDPR je závazkem vedení společnosti naplňovat zásady v oblasti ochrany osobních údajů. Politika GDPR je základem pro stanovování dílčích cílů. Zaměstnanci společnosti jsou s Politikou GDPR opakovaně seznamováni, protože odpovídají za její plnění. Tato Politika GDPR se přijímá na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli, minimálně 1x ročně.

 

Ve Zlíně 9. 9. 2020