Know-how aquaparků vyvážíme ze Zlína do Evropy

Publikováno 16.8.2021

Srbsko, Chorvatsko, Gruzie, Slovensko. A samozřejmě celá Česká republika. V těchto zemích fungují aquaparky, pod jejichž bazénovou technologií jsme projektově i dodavatelsky podepsaní my z Centroprojektu.

 

 

Do oblasti aquaparků jsme vstoupili jako jedni z prvních už před 24 lety a dodnes jsme lídrem mezi projektanty a dodavateli návrhů a realizací aquaparků, koupališť, rehabilitačních zařízení, wellness center i bazénů pro hotely, penzionů a rodinných domů.

Začínali jsme jednoduššími bazény pro rodinné domy a malé penziony, postupně aktivity rozvíjeli stavbou plaveckých bazénů a koupališť až po získání zkušeností v realizacích aquaparků.

 

 

Realizace aquaparků v zahraničí

Působení v oblasti velkých rekreačních komplexů a aquaparků v zahraničí patří mezi nejnáročnější aktivity.

Podmínkou trvalého úspěchu na zahraničním trhu je poskytovat výsledné dílo technicky a kvalitativně na úrovni, která v zemi realizace není běžně dostupná a zároveň je minimálně technicky srovnatelná, ideálně však vyšší, než nabízejí nejlepší evropské konkurenční firmy. Důležitá je konkurenceschopná cena, platební podmínky a mimořádně krátká dodací lhůta.

 

 

 

Nezbytným aspektem působení v zahraničí je partnerství ve sdružení nebo obdobný vztah s místním subjektem podílejícím se v nějaké pozici na investiční akci. Osvojovat si znalosti právního prostředí, pravidel obchodních vztahů, znalosti technických norem, získání odborných autorizací a dalších místních specifik je pro jednorázové působení na konkrétním trhu neekonomické a v krátkém čase nerealizovatelné.

Také místní firmy chtějí mít svůj podíl na realizovaném díle, proto je lépe působit v přátelském prostředí společně s místními podnikatelskými subjekty.

Společenské podmínky realizace aquaparků

Při výstavbě a užívání koupališť šlo v minulosti o společenskou, sociální nebo i politickou záležitost. Provozní náklady se, zvláště před rokem 1989, příliš neřešily. Dnes je to ale jiné, u nás i v zahraničí – jde o čistě komerční záležitost, je nezbytné mnohem víc sledovat návratnost a smysluplnost stavěných aquaparků a koupališť. Se zadavatelem je třeba vyjasnit si potřeby konkrétního města nebo oblasti.

 

 

Trendem je stavění velkých aquaparků mimo město, které jsou cílem cesty, návštěvníci v nich tráví více času a jsou ochotnější do této zábavy více investovat.

Investoři chtějí mít často unikátní atrakci, kterou jiný areál nemá. Takové novinky pak nejen přilákají nové zákazníky, ale také motivují k opakovaným návštěvám.

 

 

Na výstavbu nových, jiných a stále delších tobogánů se dnes klade velký důraz. U velkých aquaparků to není jen o velikosti či nápaditosti atrakcí, je potřeba tvořit příběh, aby zákazníka obklopily zážitky, aby se cítil dobře. Spousta areálů se dnes staví na základě velmi dobře promyšleného marketingu. V roce 2020 tak byl otevřen unikátní tobogán s jízdou i proti podélnému sklonu tobogánu v Aqualandu Moravia na jižní Moravě.

Stále požadovanější atrakcí pro menší děti je tzv. Spray pool nebo Spray park, česky „vodní park pro děti”. Tento prostor vypadá jako velká plocha s mělkou vodou a množstvím atrakcí jako je hrad, skluzavky a aktivity, které spouští fotobuňka reagující na pohyb dětí, například vodní děla, vodotrysky, vodopády nebo mlha.

 

Realizace bazénových technologií

Příprava stavby a projektová dokumentace

Příprava realizace stavby a zpracování projektové dokumentace je nedílnou součástí každého díla. Zkušenosti z projektové činnosti v řadě oborů investiční výstavby uplatňujeme i při projektování aquaparků.

 

 

Pro jednotlivé stavby jsou sestavovány specializované projektové týmy, které zaručují odbornost a využití nejnovějších poznatků z oboru bazénových technologií.

Právě bezprostřední spojení erudovaných architektů a stavebních inženýrů s projektanty bazénových technologií v jedné firmě je naší významnou předností.

Důkladná příprava výstavby bazénů, koupališť a aquaparků poskytne informace o předpokládané výši investičních nákladů pro posouzení finančních možností investora a také finanční návratnosti investice a samozřej­mě i o provozních nákladech.

 

 

Vhodným návrhem rozsahu vodních ploch, druhu a počtu atrakcí i samotné technologie úpravy vody lze významně ovlivnit investiční i provozní náklady, které mají vliv na ekonomiku celé investice, a tím předejít finančním ztrátám při provozu díla.

Velmi důležitá je prezentace jednotlivých fází přípravy projektu investorovi hned na úvodních jednáních. Ne každý zvolený představitel samosprá­vy má zkušenosti s přípravou a realizací staveb a nemusí tedy znát obsah jednotlivých stupňů projektové přípravy.

 

 

Začíná se tvorbou studie, která musí splňovat představy a investiční možnosti investora a také ekonomickou návratnost celé investice. Následně se zpracovávají jednotlivé stupně projektové dokumentace od dokumentace pro územní rozhodnutí až po dokumentaci pro provádění stavby.

Tato část trvá u malých projektů měsíce, u velkých i déle než rok. Je vhodné, aby si investor pro všechny stupně projektových prací vybral jednoho generálního projektanta. Přípravné práce také urychluje představa investora, k čemu má budoucí areál sloužit a na jakou cílovou skupinu má být zaměřen.

Také do projektování bazénových technologií už před lety vstoupila technologie BIM (Building Intelligence Model), která nejen přehledně zpracuje výpisy materiálů, ale poskytne řadu dalších informací velmi užitečných pro samotnou realizaci i pozdější provoz. To usnadňuje logistiku, která je zejména při realizacích v zahraničí náročnější, a eliminuje tak riziko chyby.

 

 

Vítaným benefitem jsou vizualizace, které usnadňují přípravu v kanceláři, komunikaci se zákazníkem i samotnou realizaci. Vizualizace umožňují rychleji řešit problémy při kolizích s vedením jiných médií či elektřiny.

V rámci zpracování projektové dokumentace je důležité posouzení atrakcí z hlediska bezpečnosti uživatelů. Např. u skluzavek se může nezbytná délka dojezdové plochy mnohdy jevit jako předimenzovaná, ale návrh musí vzít v úvahu vždy nejnepříznivější situaci.

 

Dodávka a montáž bazénové technologie

Každá dodávka a montáž začíná objednávkou zařízení, prvků a materiálů pro bazénovou technologii. Při výběru jsou kladeny vysoké požadavky na kvalitu výrobku, jeho zdravotní nezávadnost a soulad s platnými právními předpisy.

 

 

U velkých projektů, které mají velmi specifické technologie a jedinečné výrobky, je třeba mít značnou rezervu na změnu termínu, protože objednávka, výroba a dodání například velkých čerpadel a filtrů trvá i několik měsíců.

Objednatel často očekává, že po podpisu smlouvy nastoupíme na stavbu hned druhý den, což není možné, protože bez uzavření smlouvy o dílo nelze v předstihu objednávat finančně náročnější komponenty a technologie. Čerpadla, jeden filtrační okruh, hygienické zabezpečení bazénové vody a další mají kolem 30–40 proměnlivých položek.

 

ROZHOVOR: Jak na hladkou montáž bazénových technologií?

 

Díky vlastnímu skladu s běžným montážním materiálem a armaturami však můžeme po podpisu smlouvy o dílo a dodání speciálních strojů a zařízení zahájit realizaci a instalaci velmi rychle. Díky tomu zpravidla získáme časový náskok, který je pro nás později rezervou.

Naše specializovaná divize nabízí všestrannou podporu při realizaci zakázek – od vypracování projektové dokumentace přes poradenské a inženýrské činnosti, dodávku, montáž, následný servis až po roli generálního zhotovitele. Převážný podíl realizací zajišťujeme vlastními montážními skupinami a díky tomu získáváme bohaté odborné zkušenosti.

Zpracování projektové dokumentace a následná realizace bazénových technologií vyžadují maximální komunikaci na výrobních výborech a kontrolních dnech, s gene­rál­ním dodavatelem stavby, se subdoda­vateli včetně jejich koordinace i logis­tiku zajištění dodávek materiálu. Je nezbytné předvídat, znát návaznosti jednotlivých činností a umět předávat práci mezi jednotlivými profesemi.

 

 

Specifikem je, že mnohdy má každý subdodavatel svou projektovou dokumentaci, která často není navzájem zkoordinovaná s ostatními profesemi – například bazénové technologie se vzduchotechnikou, potrubním vedením vody, lávkami pro elektřinu a podobně.

Proto je ideální mít projekt „nakreslený jednou rukou”, což se ale ne vždy podaří. V případě kolizí je potom nezbytné najít takové technické řešení, které bude respektovat časové, materiálové i technologické požadavky všech zúčastněných, a přitom nezvyšovat cenu.

I když se samotný princip bazénových technologií v podstatě nemění – v principu jde o čerpání, filtraci, hygienické zabezpečení jen s jinými dimenzemi, prostory, objemy, ve skutečnosti je každá technologie šitá na míru konkrétnímu bazénu, tedy konkrétnímu místu realizace, přání a možnostem investora.

 

ROZHOVOR: Dobré vztahy s dodavateli jsou k nezaplacení, říká Marek Jurák

 

Neexistuje tedy univerzální „skládačka“, která se použije do každého bazénu. Rozdíly jsou v doplňkové výbavě, jejíž pořízení je na rozhodnutí zákazníka. Jedná se například o zařízení, jako jsou pro hygienické zabezpečení UV lampy, ozonizace nebo dávkování aktivního uhlí.

S technologií aktivního uhlí pro snížení vázaného chloru jsou velmi dobré zkušenosti a podle ohlasů investorů má výrazný vliv na snižování provozních nákladů.

Stále se hledají nové možnosti dezinfekce vody, ale v praxi jsou nejpoužívanější varianty na bázi chloru nebo peroxidu vodíku. Inovace podporujeme, ale prozatím je stále rozhodující poměr cena/výkon a navržená technologie musí odpovídat požadavkům investora.

 

 

 

Pravidelný servis bazénů a bazénových technologií

Pravidelný servis a kompletní údržba bazénů je podmínkou pro trvalou udržitelnost zdravotní nezávadnosti bazénové vody a jejího křišťálově čistého vzhledu.

Provozovatelům vodních areálů poskytujeme kompletní služby v oblasti péče o bazénovou vodu a bazénovou technologii. Servisní technici provádějí zazimování a odzimování venkovních koupališť, pravidelně kalibrují automatická dávkovací zařízení, kontrolují správný chod čerpadel pro dávkování chemikálií, oběhových čerpadel a čerpadel atrakcí.

 

 

Velmi účelné se jeví poskytnutí specialisty pro zaškolení obsluhujícího personálu v prvních měsících provozu. Nekvalitní provádění pravidelných provozních úkonů může citelně prodražit následné opravy a především zkrátit životnost celého systému bazénů a bazénových technologií. Zároveň servisní společnost řeší nestandardní situ­ace, které se objeví při provozu, a vět­šinou do 24 hodin odstraní jakoukoliv havárii a závadu bazénové technologie.

Specifika termálních bazénů

Termální voda má v různých lokalitách různé chemické složení, obecně však platí, že při realizaci i provozu vyžaduje náročnější péči.

Například ve vodním areálu Bešeňová na Slovensku, kde je geotermální voda s teplotou až 40 °C, musí být čerpadla materiálově a konstrukčně odlišná, než jaká se používají u běžné bazénové vody. Termální voda je agresivnější a při stálém působení na litinové oběžné kolo čerpadla ho dokáže během půl roku zcela degradovat, proto se používají kola například bronzová.

 

 

Důležitým aspektem v údržbě termálních bazénů je častější snaha provozovatelů o údržbu vody „přírodní cestou” – tedy bez zbytečné chemie, která by omezovala blahodárné účinky místní termální vody. Termální voda obsahuje různé minerály, takže servis bazénových technologií je mnohem náročnější a jejich životnost je nižší oproti bazénům s čirou vodou.

Aby zážitek z termálního koupaliště byl co nejvíce autentický a voda nebyla cítit chlorem či jinou chemií, používá se např. kyselina solná a citronová. Geotermální voda vrtů obsahuje více než 20 chemických prvků s blahodárnými účinky na lidský organismus, například železo, sodík, draslík, hořčík působící na pohybový aparát a kožní choroby. Jedinečné je lithium působící na psychiku a náladu klientů.

 

 

Řízení provozu a snižování provozních nákladů

I v bazénových technologiích se projevuje automatizace, a to zásadním způsobem, který snižuje náklady pro provozovatele a zkvalitňuje celý provoz.

Zatímco před 20 lety muselo na velkém koupališti pracovat i několik osob jen jako obsluha technologického zařízení, dnes tyto činnosti zastane jedna osoba, případně se může jednat i o bezobslužný provoz s dálkovým řízením a kontrolou provozu.

Například při praní filtrů se přešlo k automatizovanému řízení praní filtrů, nicméně vývojovým trendem je nejen automatizované řízení jednotlivých procesů, ale komplexní řízení bazénové technologie jako celku.

 

Servis bazénů a bazénových technologií: sdílíme své zkušenosti

 

Technologickým trendem posledních let je rekuperace tepla pro snížení provozních nákladů. Usiluje se o snížení energetické náročnosti tak, aby investice byla provozně co nejdříve návratná i za cenu, že počáteční investice budou vyšší.

Vždy je velkou výhodou, když je možné aquapark realizovat v místě, kde je geotermální pramen. Získáme tak současně dva nejdůležitější zdroje – teplo a vodu – a můžeme lépe obrátit provozní ekonomiku celé investice do kladných čísel.

 

Bazénové povrchy

Varianty povrchů bazénů se liší druhem provedení, způsobem stavební připravenosti, svým vzhledem, konstrukčními možnostmi, životností a odolností vůči počasí.

Nerezové bazény

Nerezové bazény představují nejkvalitněj­ší povrch bazénů a jsou navíc díky své konstrukci samonosné. Vyžadují pouze železobetonové pasy, do kterých jsou ukotveny podpěry stěn a dna bazénu. Vnitřní nerezové bazény mají vazbu na nosné stavební konstrukce.

 

 

Keramické povrchy

Používají se především pro kryté bazény pro svou časově omezenou odolnost vůči klimatickým jevům. Vodotěsnost zpravidla zajišťuje speciální izolační vrstva pod obkladem, tzv. hydrostěrka.

 

 

Bazénové fólie

Použití fólie pro bazén se na rozdíl od keramiky velmi osvědčilo u venkovních koupališť. Fólie bez problémů odolává klimatickým vlivům. V porovnání s nerezovým a keramickým bazénem je tento povrch cenově nejdostupnější. Výhodou speciální fólie je pružnost, která eliminuje drobné deformace (trhliny) betonové konstrukce bazénové vany.

 

 

Bazénové atrakce

Vodní a vzduchové atrakce jsou velikým lákadlem pro návštěvníky. Vybavenost aquaparků a bazénů atrakcemi zvyšuje atraktivitu a komfort pro návštěvníky.

Podvodní atrakce

Jedná se především o řadu masážních trysek, lavic, lehátek, dnových perliček a masáží nohou. Mezi největší atrakce zabudované do tělesa bazénu patří proudové kanály, divoké a líné řeky.

 

Nadvodní atrakce

Děti mohou na bazénech najít stříkající zvířátka a vodní fontánky. Pro větší návštěvníky jsou určeny sestavy chrličů a vodních děl, vodní číše a vodní hřiby, vodopády, vodní clony a laser-show. Do kategorie nadvodních atrakcí dále patří šplhací sítě, šplhací lana, lezecké stěny a skokanská prkna a můstky.

 

 

Skluzavky

Tyto atrakce mají zpravidla přímou dráhu. Pro nejmenší děti jsou určeny skluzavky bez přívodu vody, které jsou součástí dětských bazénků. Větší skluzavky už vyžadují samostatný přívod vody pro smáčení kluzné plochy.

 

 

Tobogány

Existují otevřené a uzavřené. Uzavřené tobogány mohou být v provozu celý rok. Trendem je prodlužování délky tobogánů.

 

 

Wellness

Wellness je v dnešní době nedílnou součástí nejen každého aquaparku, ale také hotelu či rekreačního zařízení. Tyto odpočinkové a relaxační procedury často tvoří samostatný svět uprostřed vodního areálu.

Zkušení architekti a projektanti dokáží vhodně propojit bazénový provoz s wellness (sauny, parní kabiny, solné jeskyně, masáže, kryokomory s teplotou nižší než -100 °C atd.) a poskytnout tak návštěvníkům jedinečný zážitek z návštěvy těchto zařízení.

 

 

Petr Ševela

V Centroprojektu působí jako ředitel divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie.

Za více než 20 let v oboru bazénových technologií a úpravy vody má za sebou mnoho projektů a realizací v ČR i v zahraničí.

Mezi jeho nejvýznamnější reference patří například Aqualand Moravia v Pasohlávkách, Koupaliště Riviéra Brno, Gino Paradise Bešeňová na Slovensku, Aquacolors Poreč v Chorvatsku, Aquapark Bački Petrovac v Srbsku nebo GINO Paradise v Gruzii.

Petr je autorizo­vaným technikem v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinné inženýrství se specializací Zdravotně technické stavby.